Home>Photo Gallery

Lake scenery in Guiyang, SW China

14-05-2018Source:Xinhuanet

Aerial photo taken on May 13, 2018 shows the scenery of a lake in Guiyang City, capital of southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)

Source: Xinhua

Editor: Liu Shuqiao