Home > News

2023 FENGYUN Satellite User Conference opened in Xia'men, China

Source:China Meteorological News Press15-11-2023

Subtitles: LIU Shuqiao

Video Editor: LI Gen

Editor: JIANG Zhiqing